Opravdu tu nic není :(

Reklamační a záruční podmínky

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Společnost KLANEKO s.r.o. vydává za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace tento Reklamační řád.
Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti společnosti Viapet s.r.o. a Kupujícího, který v záruční době uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Společnost KLANEKO s.r.o. je oprávněna reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu společnost KLANEKO s.r.o. zveřejní na svých webových stránkách a to nejpozději v den účinnosti změny.
Prodávající je obchodní společnost KLANEKO s.r.o., se sídlem: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 06741835 zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C 288123.
Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Záruční doba a záruční list

Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech : 

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 • Zboží bylo poškozeno živly.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.  


Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z  důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací spotřebitel plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o : 

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • vadu neodstranitelnou či brání řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jiné vady neodstranitelné: nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Vyřízení reklamace

Místem pro vyřízení reklamace je provozovna společnosti KLANEKO s.r.o., Bellušova 1855/26, 150 00 Praha 5.

Reklamaci můžete vyřídit osobně (v tomto případě doporučujeme Kupujícímu, aby si termín návštěvy domluvil předem telefonicky nebo e-mailem), nebo zasláním reklamovaného zboží do sídla společnosti. V tomto případě doporučujeme, aby si Kupující ve vlastním zájmu zajistil zabalení Zboží (včetně veškerého příslušenství) do vhodného obalového materiálu, tak aby byly splněny podmínky přepravy daného přepravce.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží nejpozději do 3 pracovních dní. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je zveřejněn na webové stránce Prodávajícího. Řešení reklamací se řídí vždy aktuální verzí Reklamačního řádu, která je platná v době přijetí reklamace. Všechna ustanovení Reklamačního řádu jsou v souladu s platným Obchodním zákoníkem.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 


Provozovatel: Viapet s.r.o.

Adresa prodejny: Bellušova 1855/26
155 00, Praha 5

Telefon do výdejny: +420 776 776 781

E-mail: obchod@mujchov.cz

© 2016 Mujchov.cz | Všechna práva vyhrazena

interomedia